Písně adventní a vánoční


Michna z Otradovic, Adam: Písně adventní a vánoční – 1. Píseň adventní

1. Hle, přijde Pán, Spasitel náš, zdávna žádaný Mesiáš, hospodu mu přichystejme, všickni ho k sobě vítejme, neb on jest Vykupitel náš.

2. Zdvořile se k němu mějme, do chléva ho nevolejme. Jest vzácný host, božské plémě, všemocný Pán nebe, země, vzácnou hospodu chystejme.

3. V srdci ať se mu byt strojí, Pán lásky o srdce stojí. Kdo ho žádáš hosta míti, hleď srdce čistotné míti, nevediž ho k hříchu hnoji.

4. Skrze svátostní pokání, pravé hříchů oplakání smej škaredost nepravosti, vyžeň z srdce smrad chlípnosti, ať jest hodné přebývání.

5. Ať místo není studené, vroucí láska mráz zažene. Opatrnost hlídej dveří, samému Kristu otevři, ať jsou všem jiným zavřené.

6. Krásné čalouny všech ctností rozvěš, stálost s horlivostí, ať se všecko jasně třpytí, vzácný host má k nám přijíti, uctěmež ho dle možnosti.

7. Krásnou kolíbku s plénkami zjedná štědrost almužnami. Neb kdo chudého odívá, Pána Ježíše přikrývá, jest ten příjem z Písma známý.

8. O kašičku není péče, krmíš-li chudé člověče, sladkou kaší krmíš Krista, čeká tě odplata jistá, věčný med v nebi poteče.

9. Dobrá vůně jest modlení, bez toho ať srdce není. Jakož ani bez světlosti, sviť tedy příkladem ctnosti, toť jest nejlepší svícení.

10. Zpěv se ještě nedostává. Ten se andělům nechává. Ti budou sladce zpívati, hosta obveselovati, zpívajíc své staré: Sláva.

11. Hospodu jsme připravili, přijď tedy, hoste přemilý! Přijď, Ježíši vinšovaný, celým srdcem milovaný, čekáme tě každou chvíli.

Michna z Otradovic, Adam: Písně adventní a vánoční – 2. Druhá adventníRorate, coeli

1. Rosu dejte, ó nebesa, zhůry! Bože Otče všemohoucí, dej z nebe rosu žádoucí, dej Syna v život Panny, dcery svaté Anny.

2. Oblaci, dštěte spravedlivého! Prostež, svatí andělové, překrásní Boží Trůnové, ať přispíší Syn Boží, hříchy světa složí.

3. Otevři se, otevři se, země! Poroď nám, Panenko čistá, poroď Spasitele Krista. Vydej panenská země, vydej božské plémě.

4. Hle, Pán přijde a všickni svatí s ním! Koho jsme zdávna žádali, již jsme šťastně vyžádali, Maria ho počala, v životě objala.

5. Veselte se všickni národové, těš se lidské pokolení, neb se blíží tvé spasení, uhlídáš v lidském těle tvého Spasitele.

6. Pospěš, ó Spasiteli žádoucí, pospěš, naše potěšení, vysvoboď nás z zatracení! Přijď, Ježíši laskavý, Mesiáši pravý.

Michna z Otradovic, Adam: Písně adventní a vánoční – 3. O narození Pána Krista

1. Děťátku my prozpěvujme, by pospalo, všemu světu vypravujme, co se dálo. Nynej, všeliké stvoření, nynej, zpívej, v tom nejlepší zalíbení vždy své mívej.

2. Panna Syna porodila, divné věci! Panenství však neztratila, divné řeči! Nynej, Panenský Synáčku, odpočívej, nynej, všemocný Panáčku, lehce dřímej.

3. Dcera Matkou jest zůstala, Otec Synem, již, ó lidské pokolení, víc nezhynem. Nynej, nynej, ó Paňátko, ó Mocnáři, nynej, překrásné robátko, krásné v tváři.

4. Pastuškové navštívili svého Pána, jemu poklonu činili hnedky z rána. Nynej, Panenská růžičko, kvítku krásný, nynej, předrahá perličko, slunce jasný.

5. I my tedy to srdýčko navštěvujme, zahřeje nás to slunýčko, prozpěvujme. Nynej, ó naše spasení, usni tiše, nynej, smutných potěšení, nynej spíše.

Michna z Otradovic, Adam: Písně adventní a vánoční – 4. Pozdravení děťátka Ježíše

1. Sličné pacholátko, vítej, Synu Boží, milostné děťátko, vítej, světa zboží: Mesiáši pravý, Králi věčné slávy, vítej, ctné děťátko, milé nemluvňátko.

2. Ach, kdož tě tak snížil, jenž v nebi kraluješ, kdo tě tak obtížil, jenž v světě panuješ: láska tě snížila, láska obtížila, proč nás tak miluješ, proč se tak snižuješ?

3. Z nebe jsi poslaný, ó překrásný kvítku, z té vonné zahrady, z nebeských příbytků. Ó lilium vonné, potěšení hojné všech truchlých soužených, v bídách postavených.

4. Osypte kvítkami ten kvíteček krásný, ozdobte hvězdami to slunýčko jasný: jenž lásky své září mé srdce proráží, ó kráso rozmilá, ó růže spanilá!

5. Sem všichni ptáčkové k Pánu pospíchejte, vy, lesní žáčkové, líbezně zpívejte: pospěšte, zpívejte, čest a chválu vzdejte děťátku milému, Ježíši malému.

6. Vší jest hoden chvály Bůh pro nás vtělený, to děťátko malý, nám dnes narozený: ó nestihlá milost, mého srdce libost, překrásný Ježíši, poklade všech duší!

Michna z Otradovic, Adam: Písně adventní a vánoční – 5. Nebeský slavíček, K chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození

1. Prosíme tě, ó růžičko, krásný Ježíši, dej nám promluvit slovíčko, rozmilý Ježíši!

2. Pověz upřímně, pověz nám, Pravdo Ježíši, co tě z nebe stáhlo sem k nám, spanilý Ježíši.

3. Proč jsi se narodil malý, velký Ježíši, jenžs na nebi neobsáhlý, ó malý Ježíši?

4. Ty jsi bohatý přespříliš, chudý Ježíši, proč v chlévě tak chudý ležíš, bohatý Ježíši?

5. Jenžs obr silný na nebi, dítě Ježíši, proč jsi tak mdlý zde na zemi, ó silný Ježíši?

6. Ó mé slunce, kdež máš svůj blesk, skrytý Ježíši, pročs svůj tak zatměl paprsek, ó světlý Ježíši?

7. Ó světa lásko a radost, milý Ježíši, zapal v mém srdci tvou milost, ohnivý Ježíši!

8. Vem mé srdce a dej mi své, dobrý Ježíši, učiň ať ze dvou jedno je, laskavý Ježíši!

9. Co se v něm nelíbí vyčisť, čistý Ježíši, abych byl všeho zlého čist, milostný Ježíši!

10. Všecko, co tobě odporné, sladký Ježíši, dej, ať mně jest též protivné, medový Ježíši.

11. Bez tebe nechci živ býti, Choti Ježíši, lépe mi s tebou umříti, živote Ježíši.

12. Sláva buď Otci věčnému, všech Stvořiteli, i jeho Synu milému, světa Spasiteli.

13. Sláva buď Duchu svatému, Posvětiteli, v Trojici nerozdílnému, duše Těšiteli.