Vánoční písně


Kancionál č. 201: Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se; z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se; z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se; z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se; z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

5. a 6. sloka není obsažena v Kancionálu

5. Ó milosti Božská, budiž s námi; dejž, ať zlost ďábelská nás nemámí. Pro Syna milého, nám narozeného, smiluj se nad námi!

6. Dejž dobré skončení, ó Ježíši, věčné utěšení věrných duší! Přijď nám k spomožení, zbav nás zatracení pro své narození.

Sandro Botticelli, Klanění tří králů, asi 1476

Koledy ke mši I

Kancionál č. 202: Pojďte všichni k jesličkám

1. Pojďte všichni k jesličkám, do Betléma spějte, Spasitel dnes přišel k nám díky jemu vzdejte! Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

2. Do jesliček položen, v nebi trůn má zlatý, v chudobě ač narozen, je Bůh nejvýš svatý. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

3. Všechno Pána velebí, andělů sbor jásá: Sláva Bohu na nebi, lidstvu přišla spása. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

4. I my se ti klaníme, Ježíšku náš malý, zrození tvé slavíme, neseme ti dary. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

5. Zlato jako mudrci tobě, Králi, dáme, vše, co máme na srdci, též ti odevzdáme. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

6. Kadidlo ti spalujem ke tvé poctě, Králi. Srdce své ti věnujem, celý svět tě chválí. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

7. Myrhu tobě neseme, odpusť naše viny, nesuď, co je zkažené, přijmi lásky činy. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

8. Bůh nám přišel na pomoc vděčný lid ho vítá, mizí stíny, bledne noc, nad světem den svítá. Vítej nám, vítej nám, dítě nebes krásy, světa všem končinám vzešlo světlo spásy.

Kancionál č. 203: Zvěstujem vám radost

1. Zvěstujem vám radost, radost převelikou: porodila Panna s čistotou panenskou Krále nebeského; chvalme s nebešťany Pána andělského.

2. Prorokové svatí s touhou jej čekali, Mesiáše Krista k spáse světa zvali: Neprodlévej, Pane! Pospěš k lidu svému, naplň slovo dané.

3. Slunce, jasné hvězdy na obloze září, pastýři padají na zemi svou tváří, Dítě Boží zdraví. Narodil se z Panny, Pán je věčné slávy.

4. Hleďme na Ježíše na ubohém loži! Odpočívá v plénkách malé Dítě Boží, na svět přišel nahý. Dnes andělů sbory zpívají mu chvály.

5. Slavný svátek ctíme tvého narození, radostně čekáme na své vykoupení; vyveď nás z temnoty, z pozemské starosti do věčné radosti.

Kancionál č. 204: S pastýři teď o závod

1. S pastýři teď o závod spěchejme k Betlému, obětujme lidský rod Kristu zrozenému; lidstva ples ať zní dnes s andělskými sbory přes hory a doly.

2. Hleďte, v tvrdé jesličky Dítě položené! Nad ním chléva chudičký krov se nuzně klene. V plénky jen zahalen, ale krásný, svěží, nebes Král tu leží.

3. Víme, proč se snižuješ, náš nejvyšší Pane. Chudým důkaz dávat chceš lásky svrchované. Učíš nás v každý čas snášet ponížení, břímě každodenní.

4. Jdeme ke tvým jesličkám, vroucně poklekáme; hojnou milost uděl nám, s důvěrou voláme: Sejmi již naši tíž, učiň, ať jsme prosti hříšné poddanosti.

Kancionál č. 205: Vítej nám, Bože vtělený

1. Vítej nám, Bože vtělený, krásné děťátko, z Marie Panny zrozený, milé pacholátko!

2. Tvá láska přivedla tebe, krásné děťátko, že na zem přicházíš z nebe, milé pacholátko!

3. Maria, Matka přemilá, krásné děťátko, do jesliček tě vložila, milé pacholátko.

4. V chudobě tvé tě milujem, krásné děťátko, za lásku tvou ti děkujem, milé pacholátko.

5. Pro milost tvého zrození, krásné děťátko, daruj nám věčné spasení, milé pacholátko.

Kancionál č. 206: Vítej, milý Jezu Kriste

1. Vítej, milý Jezu Kriste, jenž ses vtělil v Panně čisté, abys naše viny, sám jsa bez poskvrny, obmyl a shladil.

2. V Kristu Pánu máme všichni v jednom Duchu přístup k Otci, bychom skrze něho, pro nás vtěleného, nebe dosáhli.

3. Kdo skrze Krista nepůjde, cestu do nebe nenajde, neboť cesty není nižádné k spasení nežli Kristus sám.

4. Kristus je naše naděje, žádný nám nic neprospěje; zřeknem-li se jeho, Spasitele svého, běda nám bude.

Kancionál č. 207: Nastal přeradostný čas

1. Nastal přeradostný čas, všichni se radujme: přišel na svět Mesiáš, Pánu Bohu za to děkujme.

2. Anděl z nebe sestoupil, všichni se radujme, příchod Kristův oznámil, Pánu Bohu za to děkujme.

3. On je světa Spasitel, všichni se radujme, všeho lidstva učitel, Pánu Bohu za to děkujme.

4. Získá nám milost Boží, všichni se radujme, všechno dobré rozmnoží, Pánu Bohu za to děkujme.

5. On nám dá život věčný, všichni se radujme, buďme mu za to vděčni, Pánu Bohu za to děkujme.

Kancionál č. 208: Čas radosti, veselosti

1. Čas radosti, veselosti světu nastal nyní, Pán Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny; v městečku Betlémě, v jesličkách ve chlévě, leží malé pacholátko na seně, na seně.

2. Co jsme všichni, lidé hříšní, toužebně čekali, to andělé převesele nám již zvěstovali; proto dnes plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme, zpívejme.

3. Spasiteli, kvítku milý, náš Pane Ježíši, z čisté Panny narozený, poklade nejdražší; Bože náš, Králi náš, skloň se k nám jako Pán, dej milosti, dej radosti štědře nám, štědře nám.

Koledy ke mši II

Kancionál č. 209: Splnilo se Písmo svaté

1. Splnilo se Písmo svaté, radujme se v Pánu, slunko spásy světu vzešlo z nadehvězdných stanů. Z Panny čisté narozen, v jesličkách je položen, temná noc se proměnila divem Božím v jasný den.

2. Anděl Páně zvěstoval nám poselství to slavné, věrný Bůh že naplnil dnes sliby svoje dávné. S nebeskými anděly všechno ať se veselí, do Betléma pospíchejme, abychom se klaněli.

Kancionál č. 210: V půlnoční hodinu

1. V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje.

2. Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil z Matičky přečisté.

3. Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému, zprávu tu povězte na cestě každému.

Kancionál č. 211: Z nebe jsi přišel

1. Z nebe jsi přišel v betlémské kraje, Jezu náš milý, kvítečku z ráje. Matička tě vítala, na svém srdci chovala, v jesličky tě chudé dala, Spasiteli náš.

2. Andělé k jeslím pastýře zvali, na cestu spěšně všichni se dali; dary tobě skládali, koledy ti zpívali: Vítej, dítě, nebes Králi, Spasiteli náš.

3. Pospěšme s nimi k jesličkám Krista, v oběť mu nesme srdce svá čistá; Jezulátko vítejme, s anděly se klanějme, s pastýři mu dary dejme, Spasitel je náš.

Kancionál č. 212: Všude radost

1. Všude radost, všude jásot, velký ples, narodil se Spasitel světa dnes. Svatý, svatý, třikrát svatý, věčný Bůh, Otec, Syn a útěchy plný Duch.

2. Nebesa, hle, plná jeho slávy jsou, k chvále Boží národy všechny zvou. Hosana již rozezvuč se v světa dál: Požehnán buď na věky Kristus Král!

Kancionál č. 213: Hvězda svítí nad Betlémem

1. Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem, světlem září jeskyně jako rajská svatyně.

2. Hostem jejím Syn je Boží, v jehož ruce Pán vše složí; a zde leží maličký v klínu chudé matičky.

3. Pánu svému vstříc již spějme, s nebem slávu, čest mu vzdejme; Bůh sám z nebe přišel k nám, zemi změnil ve svůj chrám.

Kancionál č. 214: Z nebeské výsosti

1. Z nebeské výsosti z nesmírné milosti sestoupil Boží Syn v pozemské bídy klín, aby sňal tíži našich vin.

2. Vtělený Ježíši, Beránku nejtišší, sebe jsi v oběť dal, na bedra kříž jsi vzal, abys nám život zachoval.

Kancionál č. 215: Přijď, ó milý Spasiteli

1. Přijď, ó milý Spasiteli, narozený Ježíši, chlebe živý, z nebe daný, blaho naše nejvyšší! Chudičké je srdce naše, naplň je svou milostí, ať jak nový Betlém září světla tvého jasností!

2. Dej, ať tebe duše naše ve svou náruč přivine, v tobě, božské Jezulátko, věčně šťastná spočine; uděl, aby v našem srdci pokoj pravý kraloval, jak ho při tvém narození anděl světu zvěstoval.

Kancionál č. 216: Vítej, vítej, božské Dítě

1. Vítej, vítej, božské Dítě, nebe, země velebí tě, světa širou dálí zní ti píseň chvály, Synu Boží, nebeský Králi!

2. K jesličkám tvým poklekáme, tebe, Boha, vyznáváme. Jezu Kriste milý, uděl z nebe síly, abychom ti vždy věrni byli.

3. Sešli nám své požehnání, milost tvá ať všechny chrání, v hodině pak smrti k sobě rač nás vzíti, tam, kde věčná láska tvá svítí!

Kancionál č. 217: Kriste, světa Spasiteli

1. Kriste, světa Spasiteli, než se hvězdy rozhořely, tys už v kráse, slávě, moci od věků byl roven Otci.

2. Jase z jasu Otce svého, naděje jsi tvorstva všeho; slyš, jak lid ti na kolenou zpívá chválu zaslouženou.

3. Rozpomeň se, tvůrčí Slovo, že jsi tělo člověkovo vzalo z lůna čisté Panny, abys přebývalo s námi.

4. Dnešní den to dosvědčuje, rok co rok se opakuje, že se rodíš, Spáso, v těle z lásky Boha Stvořitele.

5. Tebe hvězdy, vody, lesy, zem a všechno pod nebesy písní nových díků chválí za čin spásy dokonalý.

6. Ať tím víc, tím horoucněji lidské chvály k nebi znějí, neboť krev tvá hřích náš smyla, naše zrady vykoupila.

7. Jako tobě, Jezu Kriste, narozený z Panny čisté, tak i Otci, Duchu sláva věky věků ať se vzdává.

Kancionál č. 218: Náš Spasitel zvěstovaný

Vstup
1. Náš Spasitel zvěstovaný kříž si zvolil za podíl, z lůna svaté, čisté Panny v Betlémě se narodil. Vítej, vítej v prosté chýši, králi světů všech i říší, k tobě chcem své srdce vznést, ať v něm není klam a lest.

Před evangeliem
2. Slovo Páně bude zníti k západu i k východu, světlo jeho lásky svítí do tmy v srdcích národů. Slunce zhasne, země zhyne, slovo Boží nepomine, duše k spáse v každý čas bude volat jeho hlas.

Obětní průvod
3. Spějme tedy ku Betlému poklonit se Dítěti, nesme Bohu vtělenému čistou mysl k oběti. Srdce jen ať k tobě plane, tobě ať se koří, Pane, odevzdá se na oltář, v sebe vtiskne tvoji tvář.

Přijímání
4. Beránku, jenž snímáš hříchy, nejmilejší Ježíši, srdcem pokorný a tichý, spas ty, kdo tě neslyší. Vždyť i oni trpí tady, jejich duše hynou hlady. Vrhni světlo v temnotu, ukaž cestu k životu.

5. Svaté Dítě, k tobě letí duše ze své samoty, ty ji voláš do objetí přetajemné jednoty. Bez tebe jsem osamělý, tebou v jedno spojen celý v míru, v lásce se všemi na nebi i na zemi.

Závěr
6. Kéž ti oběť přinesená, Otče, slouží k smíření. Splacená je velká cena za nás hříšných spasení. Ty, kdo láskou k tobě žijí, přes Betlém a Kalvárii veď v poslední hodině ke své Svaté rodině.

Kancionál č. 219: Jdou zástupy věrných (české znění latinské písně Adéste, fidéles)

1. Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou, my též do Betléma pospíchejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme.

2. Od stád v krajích spících pastýři jsou zváni k jeslím, kde spí Dítě nám slíbené. Též s nimi spějme poklonit se Pánu, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Též s nimi spějme poklonit se Pánu, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme.

3. Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra všem nám září v úsměvu Dítěte. Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Bůh mezi námi, v plenkách nemluvňátko, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme.

4. Bůh s námi je spřízněn, lidský úděl sdílí, jej chválami vroucími vítejme. Láskou za lásku Pánu odpovíme, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme. Láskou za lásku Pánu odpovíme, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému zpívejme.

Kancionál č. 219: Adéste, fidéles

1. Adéste, fidéles, laeti, triumphántes veníte, veníte in Béthlehem: Natum vidéte Regem angelórum. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum. Natum vidéte Regem angelórum. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum.

2. En grege relícto, húmiles ad cunas vocáti pastóres appróperant: Et nos ovánti gradu festinémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum. Et nos ovánti gradu festinémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum.

3. Aetérni Paréntis splendórem aetérnum velátum sub carne vidébimus: Deum infántem, pannis involútum. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum. Deum infántem, pannis involútum. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum.

4. Pro nobis egénum et foeno cubántem: piis foveámus ampléxibus: Sic nos amántem quis non redamáret? Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum. Sic nos amántem quis non redamáret? Veníte, adorémus. Veníte, adorémus. Veníte, adorémus Dóminum.

Sandro Botticelli, Klanění tří králů, asi 1476

Koledy

Kancionál č. 220: Chtíc, aby spal

1. Chtíc, aby spal, tak zpívala Synáčkovi Matka, jež ponocovala, miláčkovi: Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

2. Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli, k chvále tvé tvory svolala, Stvořiteli! Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé, národy všechny světlem svým k Betlému zve.

3. Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko! Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

4. Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, Synáčku můj!

5. Miláčku, spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil vpravdě Boží Syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

Kancionál č. 221: Místo Betléma

1. Místo Betléma pospěšme k oltáři a na kolena padněme s pastýři zde před Ježíšem v oltářní svátosti s ponížeností.

2. Tak nás miloval, z nebe k nám sestoupil, vše obětoval, aby nás vykoupil; od narození zakoušel úzkosti lidské bytosti.

3. V jesličkách ležel při svém narození, na kříži umřel pro naše spasení; nám se zanechal v oltářní svátosti z velké milosti.

4. Dobrý Ježíši, Spasiteli milý, rač naší duši přidat svaté síly, ať následujem vždycky tvé jednání; dej požehnání.

5. Tebe chcem v chrámě často navštěvovat, tobě se klanět, za všechno děkovat; dej, ať v nás hoří Boží lásky plamen bez konce. Amen.

Kancionál č. 222: Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně rozjímejte!

2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána, jej ovinula a zavinula, jej ovinula a zavinula plenčičkama.

3. Andělé nebeští k němu přišli a také pastýři hned se sešli, jeho vítali, jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, Ježíše svého, Pána našeho, Ježíše svého, Pána našeho přivítejme.

5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny; pohlédni na nás a přijmi od nás, pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary.

6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský; jak jsi spanilý a ušlechtilý, jak jsi spanilý a ušlechtilý, celý krásný.

7. Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš; svoje poddané, tobě oddané, svoje poddané, tobě oddané ty dobře znáš.

8. Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, na které jistě čekalo lidské, na které jistě čekalo lidské pokolení.

Kancionál č. 223: Poslouchejte, křesťané

1. Poslouchejte, křesťané, co se to stalo před lety dávno v Betlémě; pozorně slyšte noviny jisté, tajemné.

2. Narodil se Kristus Pán z chudičké Panny, on, Pán nad pány, přišel k nám; radostí málo, žalostí mnoho trpěl sám.

3. V plenky jej zavinula, krásného syna, Maria Panna spanilá; v jesličky malé andělů krále vložila.

4. Synu Boží milostný, proč ses tak snížil, k nám se ponížil, všemocný? V nebi jsi králem, přišel jsi na zem chudobný.

5. Z lásky k nám to učinil, z nebeské vlasti v pozemské strasti sestoupil; ponížil sebe, aby nám nebe navrátil.

6. Vítej, Kriste žádaný, hoden jsi chvály, nebeský králi přejasný; ty jsi náš poklad, spasení základ převzácný.

Kancionál č. 224: Tichá noc

1. Tichá noc, přesvatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád; jen Boží láska, ta bdí, jen Boží láska, ta bdí.

2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.

3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík, že hříšník se s důvěrou smí u svaté Rodiny hřát, u svaté Rodiny hřát.

Kancionál č. 225: Veselé vánoční hody!

1. Veselé vánoční hody! Zpívejme všichni koledy: o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo Děťátko.

2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, Děťátko.

3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do plenčiček, Děťátko.

4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, Děťátko.

5. Na tvé betlémské jesličky svítí jen z nebe hvězdičky; všemu tvorstvu oděv dáváš, sám jsi nahý a nic nemáš, Děťátko.

6. Andělé i pastuškové zpívají ti chvály nové: Vítej nám, nebeský Králi, tebe jsme si dávno přáli, Děťátko!

Kancionál č. 226: Vítaný buď, Ježíšku

1. Vítaný buď, Ježíšku, v oltářní Svátosti. Podej nám svou ručičku, vzácný nebes hosti. Z Panny narozený, v jesličky vložený, poklade náš drahý.

2. My k tobě přicházíme v tomto našem chrámě a tebe velebíme v oltářním Betlémě. Vyslyš naše prosby, zbav nás světa zloby, kvítečku spanilý!

3. Spasiteli nejdražší, Vykupiteli náš! Ochraňuj duši naši v tento vánoční čas. Popřej nám milosti, v oltářní Svátosti, Pane, požehnej nás.

4. Zachovej nás v milosti, Ježíši rozmilý, abychom tě s radostí zde v chrámě hledali, v Betlémě to časném a jednou i věčném radovat se mohli.

Kancionál č. 227: Co to znamenati má

Vstup
1. Co to znamenati má právě o půlnoci? Hle, obloha je jasná, záře vábí oči; a neslýchané plesání z nebe se snáší nad námi, světlo tajemné. Vzhůru, vzhůru, všichni tam pojďme! Vzhůru, vzhůru, všichni tam pojďme!

2. Sláva buď na výsosti Bohu nebeskému, pokoj všem, kdo v zbožnosti dík vzdávají jemu! Radujte se, národové, Ježíš se zrodil v té době, pospěšte k němu! Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu! Vzhůru, vzhůru, pospěšte k němu!

Před evangeliem
3. Ejhle, krásní andělé libě prozpěvují, Kristův příchod k nám z nebe radostně zvěstují, že se nám spasení blíží, trest prvního pádu mizí, povstaňme brzy! Vzhůru, vzhůru, povstaňme brzy! Vzhůru, vzhůru, povstaňme brzy!

Obětní průvod
4. Jak andělé nebeští ke kolébce Krále, jak pastýři betlémští k té chudičké skále, my tam k němu také spěšme, co kdo máme, darem nesme, křesťané drazí! Vzhůru, vzhůru, Bůh nás provází! Vzhůru, vzhůru, Bůh nás provází!

Přijímání
5. Pojďte k městu Betlému, k loži Mesiáše, vzdejte čest a dík jemu, Králi nebes říše! Najdete jej chudičkého, v jesličkách položeného Krista Ježíše. Vzhůru, vzhůru, chvalte Ježíše! Vzhůru, vzhůru, chvalte Ježíše!

6. Vítej nám, Spasiteli, Pane Jezu Kriste, vítej Vykupiteli, synu Panny čisté, vítej, rozkošné děťátko, líbezně vonné poupátko z růže přečisté. Vzhůru, vzhůru, dík tobě, Kriste! Vzhůru, vzhůru, dík tobě, Kriste!

7. Vítej, věčný pokrme! Jak jsi rád k nám přišel, tak se v duši radujme, aby to Bůh slyšel. Ty jsi náš Pán, učin s námi, co my nedokážem sami, dobrý Pastýři! Vzhůru, vzhůru, pojďme s pastýři! Vzhůru, vzhůru, pojďme s pastýři!

Závěr
8. Jezulátko spanilé, nebe, země Králi, ušlechtilé, rozmilé, přijmi naše chvály! Kéž nás tvoje požehnání ode všeho zlého chrání, nebeský Králi! Vzhůru, vzhůru, všichni tě chválí! Vzhůru, vzhůru, všichni tě chválí!

Kancionál č. 228: Vánoční čas nastává

1. Vánoční čas nastává, zvony chrámů zvoní, zaslíbení pradávná Pán Bůh věrně plní. V Betlémě se zrodil a má s námi podíl v našem putování.

2. Slovo tělem stalo se a přebývá s námi! zvěstují nám vánoce. A my v díkůvzdání s anděly zpívejme, s pastýři spěchejme uctít Spasitele.

3. Také my, náš Ježíši, tobě se klaníme, dobrotu tvou nejvyšší vděčně velebíme: Díky, že jsi přišel, abys byl náš přítel, Bůh i člověk pravý.

4. V Nejsvětější svátosti, přítomný Bože náš, darů svých a milostí zdroj nám otevíráš. Vroucně tebe ctíme, radost zakoušíme, že jsi mezi námi.

5. Tebe chceme milovat modlitbou i činem, pro tebe se všeho vzdát, vždyť jsi Božím Synem, jehož láska živá štědré dary skrývá. Dávej nám z nich stále.

Kancionál č. 281: Poslechněte, národové

Vstup
1. Poslechněte, národové, pravím vám: Narodil se nám v Betlémě Kristus Pán. Spěšně jděte, nemeškejte, to Děťátko přivítejte přemilé, neb se z lásky k nám snížilo té chvíle.

2. Radostnou zvěst andělé oznamují, nad Betlémem Gloria prozpěvují: Sláva tobě, Pane Kriste, narozený z Panny čisté, Ježíši, tobě patří věčná čest, ó Nejvyšší.

Před evangeliem
3. Toto Dítě je Bůh pravý, přesvatý, od Boha, Ducha Svatého počatý. Ponížený, umučený, k slávě zase pozdvižený, Bůh a Pán, v církvi své nás všechny pojí v jeden chrám.

Obětní průvod
4. Pojďme všichni do Betléma v rychlosti, přivítejme to Děťátko s radostí: Vítej, milé, ušlechtilé, ode všech očekávané Děťátko, s pastýři tě vítáme, Nemluvňátko.

5. S pastýři se s vírou k tobě blížíme a na oltář dary své přinášíme. S chlebem, vínem tobě vinem věnec lásky v srdci čistém, Pane náš, ty nám v každém dobrém díle požehnáš.

Přijímání
6. Pozdraven od nás buď, náš Mesiáši, veleben budiž, svátostný Ježíši, z Davidova rodu na zem jsi sestoupil, bys nás vykoupil.

7. Již jasná hvězda z Jakuba vychází, v ní světu spása od Boha přichází, jde dobrý pastýř bludné ovce hledat a k nebi volat.

8. Jde zdraví duše hříšníkům udělit, zlou žádost hasit, svou lásku zapálit, jde trhat svazky jejich nepravostí mocnou milostí.

9. Teď otevřena je nám rajská brána, doufejme, věrní, v spasení od Pána. Smírce přichází, by naše žalosti změnil v radosti.

10. Vzhůru, jen vzhůru! Z dřímoty povstaňme, život napravme a hřešit přestaňme. Den smilování teď se nám přiblížil, Bůh k nám se snížil.

11. S pastýři k jeslím Ježíšovým spějme, klaňme se jemu, srdce odevzdejme, z lásky k nám hříšným přijal život lidský, chvalme ho vždycky.

Závěr
12. Dárci pokoje, Otci nebeskému, buď čest a sláva i Duchu Svatému a chvála vděčná buď Bohu člověku na věky věků.

Kancionál č. 283: S pastýři pospíchejte

1. S pastýři pospíchejte, křesťané, k Betlému, Ježíši se klanějte novorozenému! Plesejte, zpívejte s kůry andělskými, plesejte, zpívejte hlasy líbeznými!

2. Sláva buď na výsosti Králi nebeskému a pokoj se svorností národu lidskému! Vtělil se, zrodil se Syn Boha živého, vtělil se, zrodil se, Ježíš jméno jeho.

3. Panna Emanuele v životě nosila, světa Vykupitele již nám porodila, v chudobě, ve mdlobě, člověka slabého, v chudobě, ve mdlobě, Boha přec živého.

4. Leží malé Děťátko v jeslích ponížené, s Matkou svou Nemluvňátko v bídě opuštěné, zproštěné, zbavené obsluhy, pomoci, zproštěné, zbavené v zimě, v poli, v noci.

5. Proč se tak ponižuješ, ó Kriste Ježíši? Víme, ty nás miluješ, chceš být lékař duší: pyšného, marného chceš učit střídmosti, pyšného, marného uč poníženosti.

6. Za naše nepravosti trpěti počínáš, božské spravedlnosti již dnes splatíš dluh náš: spasiti, najíti chceš ovce ztracené, spasiti, najíti věčně zavržené.

7. V té tvé dětské slabosti vzývám tě, Ježíši, v těla tvého křehkosti moc tvá je nejvyšší: ty jsi Bůh, věčný Duch, skrýváš jen své božství, ty jsi Bůh, věčný Duch, přijals člověčenství.

8. Ó, rač se i zroditi v srdci mém, Ježíši, nech život utvrditi ještě v slabé duši: nech růsti mne v ctnosti dle života svého, nech růsti mne v ctnosti do věku plného.

9. Hle, tak nás Bůh miloval, dal nám Syna svého! Kdo by mu nevěnoval vše, co má milého? Nic nechce než srdce, to mu obětujme, nic nechce než srdce, i my jej milujme.

10. Čest Otci nebeskému, jenž dal Syna svého, sláva Duchu Svatému, Ježíš počat z něho: buď dána, vzdávána i chvála nejvyšší, buď dána, vzdávána Kristu Mesiáši!

Kancionál č. 284: Slyšte, slyšte, pastuškové

1. Slyšte, slyšte, pastuškové, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině u betlémské jeskyně.

2. Andělé tam sestupují, slávu a čest prozpěvují, pacholátku nadšeně, jež tu leží na seně.

3. To děťátko je Syn Boží, od něho je všechno zboží; zde však leží maličký, synek chudé matičky.

4. Pěstoun Josef po Betlémě hledal nocleh Pánu země, nikdo neměl místečka pro tohoto poutníčka.

5. V jeslích leží pacholátko, plesej, jásej, šťastná Matko, i když Betlém nezná tě, ty zde nejsi v samotě.

6. Sbor andělů jak své paní s uctivostí se ti klaní, nemluvňátko líbají, radostně je vítají.

7. Až sem od východu z dáli pospíchají moudří králi, aby vzdali chválu, čest tomu, jenž Král králů jest.

8. I my jdeme k chudé stáji, ta dnes podobá se ráji: píseň andělů tam zní a Pán všeho bydlí v ní.

9. Přimlouvej se, Boží Matko, která chováš Jezulátko, ať svou ruku vztáhne k nám a laskavě žehná nám.

Kancionál č. 285: Sem, pastýři, pospíchejte

1. Sem, pastýři, pospíchejte, stáda zanechte a k jesličkám Ježíškovým hned pospíchejte. Přivítat jej s radostí a s velkou ochotností, neb je dán z nebe.

2. Zrodil se nám, vykoupil nás, celou naši zem, učením svým osvítil nás, skryl nás v srdci svém; po něm máme toužiti, jeho vůli plniti, jemu sloužiti.

3. Kriste, Králi nejmocnější, uděl milosti, budiž nám vždycky přítomen s božskou pomocí. Čiň to pro své zrození, dej hříchů odpuštění, tys všemohoucí.

4. Jak jen můžem, přičiňme se, milí křesťané, toho nejvyššího Krále v svém srdci ctěme. Plňme vždy jeho vůli, co jeho zákon velí, vždy bez prodlení.

5. Obětujme srdce jemu zcela oddané, čiňme pokání za hříchy svoje spáchané, by nám udělil milost, do srdce nám vštípil ctnost, dal šťastnou věčnost.

6. Vítán buď, ó nejsvětější Kriste Ježíši! Ty jsi základem spasení všech našich duší! Vítej nám, ó nejdražší, pokrme náš nejsladší, milý Ježíši!

7. Ó Ježíši dobrotivý, rač být vždy při nás! Jak zde časně, tak tam věčně buď prostředník náš! Bez tebe nemůžeme snésti svého břemene, činiti dobré.

8. Po tobě budeme toužit, milý Ježíši, bychom uvedeni byli v nebeskou říši, s tebou se tam radovat, věčně tě oslavovat, dobrý Ježíši.

Kancionál č. 286: S chudými pastýři

1. S chudými pastýři klaňme se Ježíši v Svátosti oltářní s pokorou nejtišší.

2. Ježíš k nám sestoupil, aby nás vykoupil, klanějme se jemu, Pánu laskavému.

3. Velmi se ponížil, jesle sobě zvolil při svém narození pro naše spasení.

4. Náš milý Ježíši, dobroto nejvyšší, k plnění vůle tvé uděl požehnání.

5. Až pak se přiblíží poslední den zdejší, přijmi nás do ráje, do věčné slávy své!

Kancionál č. 287: Poslyšte, bratři, jen

1. Poslyšte, bratři, jen, není to žádný sen. Divný to věru zjev, andělský slyšet zpěv. Andělů sbory se všemi tvory, andělů sbory se všemi tvory zpívají aleluja! Zpívají aleluja.

2. Ve městě Betlémě ve chlévě na seně Pacholátko leží, vše spěchá tam, běží uvítat Krále, jenž nenadále, uvítat Krále, jenž nenadále zjevil se všemu světu. Zjevil se všemu světu.

3. Každý dárky nese v radosti a plese: jeden má ovečku, druhý holubičku. Ten pomazánku, ten mléko v džbánku, ten pomazánku, ten mléko v džbánku, vše nesou Ježíškovi. Vše nesou Ježíškovi.

4. Maria, matička, kolébá hošíčka, líčka mu celuje, přitom prozpěvuje: Hajej, synáčku, můj jedináčku, hajej, synáčku, můj jedináčku, mé celé potěšení. Mé celé potěšení.

5. Ó Kriste Ježíši, Beránku nejtišší, srdce nám dej vřelé, milovat tě cele! A pak ještě braň, ode zlého chraň, a pak ještě braň, ode zlého chraň naši milou rodnou zem! Naši milou rodnou zem.

Kancionál č. 288: Ejhle, naše chasa

1. Ejhle, naše chasa běží ze salaša k Ježíškovi malému, Kristu Pánu krásnému, k Ježíškovi malému, Kristu Pánu krásnému. Ve zpěvu děkují, jemu se klanějí, s anděly nad horami, s ptáčky a ovečkami plesají.

2. Jděme a pospěšme, též se mu klanějme! On v městečku Betlémě leží v prostičkém chlévě. On v městečku Betlémě leží v prostičkém chlévě. V jesličkách na seně, jsou při něm andělé, Josef, pěstoun Ježíše, kolébá jej tam tiše, Ježíše.

3. K nohám mu padněme, dary obětujme, jemu libě zpívejme, ať se mu zalíbíme, jemu libě zpívejme, ať se mu zalíbíme, křesťané upřímní, znejme dobrodiní, že k nám na zem sestoupil, by nás všechny vykoupil krví svou.

4. Drahé Jezulátko, rozmilé Děťátko, zrozené jsi v chudobě, trpíš vše dobrovolně, zrozené jsi v chudobě, trpíš vše dobrovolně, to pro nás, pro hřích náš, abys vin zbavil nás. Ty znáš srdce každého, jak zlého, tak dobrého, všechněch nás.

5. V těch chladných jesličkách, ovinut v plénčičkách musíš trpěti zimu, pro naši velkou vinu, musíš trpěti zimu, pro naši velkou vinu, velikou lásku k nám, ty jsi prokázal nám, žes přijal člověčenství sám ve své osobnosti, Kristus Pán.

6. Zdráva buď, Královno, Krista Pána Matko, plná milosrdenství, též i dobrotivosti, plná milosrdenství, též i dobrotivosti, uslyš nás, pomni nás, stůj při nás v každý čas. Pros u Synáčka svého, Ježíška rozmilého, vždy za nás.

Kancionál č. 289: Co to znamená

1. Co to znamená, co to nového? Neviděl jsem tak nebe jasného. Hvězdy překrásně svítí, musí to něco býti. Musí to něco býti.

2. Ptáčkové hlasem libým zpívají, pastýři o půlnoci troubějí. Nikdy to nedělali, by v noci troubívali, by v noci troubívali.

3. Anděl v oblacích krásný se snáší, všemu stvoření radost přináší: "Sláva na výši Bohu, na zemi pokoj lidu, na zemi pokoj lidu!"

4. Narodil se nám Král o půlnoci, který má nebe, zemi v své moci; v Betlémě v jeslích leží, všecko tam k němu běží, všecko tam k němu běží.

5. Buď za to chvála tobě, náš Králi, že jsme se toho hodu dočkali, Božího narození k našemu potěšení, k našemu potěšení.

Kancionál č. 290: Vzhůru bratři milí

1. Vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli anděl Páně zpívá Gloria! Aj, co má to býti? Nad Betlémem svítí nocí tmavou hvězda zářivá.

2. Zaplesaly hory s andělskými sbory, nad Betlémem jásá Gloria, v jeslích Dítko krásné jako slunko jasné, matkou jeho Panna Maria.

3. S andělskými davy Pánu věčné slávy zazpívejme všichni Gloria! Vítej, Jezu Kriste, Synu Panny čisté, vítej, spáso naše jediná!

Kancionál č. 291: Ježíška vítat pospěšme

1. Ježíška vítat pospěšme, radostí svou ho potěšme, v matčině sladkém objetí zpívejme s láskou Dítěti: Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

2. Sáhněte do svých zlatých strun, oslavte nový Boží trůn, andělé, jimž je Pán a král, rozmnožte jásot našich chval: Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

3. Zavějte, vánky, ze zahrad, probuďte louku, háj i sad, ať hlasy ptačích šalmají o novém jaru zpívají: Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

4. My pak, jimž On dal spasení, nad všechno jiné stvoření plesejme z hloubí duší svých, ze srdcí k lásce procitlých: Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

Kancionál č. 292: Sióne, již otvírej

1. Sióne, již otvírej brány své a poctu vzdej Bohu, králi svatému, Mesiáši pravému, jehož Panna obětuje, v chrámě Bohu představuje: On je věčný Bůh a Pán, Davidův trůn je mu dán.

2. Slovo Otce věčného, Světlo světa celého, před denicí zplozený, z čisté Panny zrozený jde se Bohu v oběť dáti; Simeon jej, Boží Máti, šťasten bere z ruky tvé na své lokty vztažené.

3. Hle, dar chudé matičky, Maria dvě hrdličky obětuje za Syna; sama čistá, nevinná, před lidmi se očišťuje, zákonu se podrobuje. Viz, ó křesťane, vzor svůj, pokoru si zamiluj.

4. Ó Maria, mocnou svou u Ježíše přímluvou vypros v této časnosti potřebných nám milostí! Až pak skončí naše žití, světlo věčné ať nám svítí! Sláva Otci věčnému, Synu, Duchu Svatému!

Antonio da Correggio, Klanění tří králů, mezi 1516 a 1518