Česká republika


Česká republika, zkráceně ČR je stát ve střední Evropě skládající se z Čech, Moravy a Slezska.

Jako formálně svrchovaný národní stát vznikla tehdejší Česká socialistická republika (ČSR) 1. ledna 1969 v rámci federalizace Československé socialistické republiky (ČSSR).

Od 6. března 1990 nese tento stát název Česká republika.

Dne 1. ledna 1993 se v souvislosti se zánikem Československé federativní republiky (ČSFR) stal subjektem mezinárodního práva.

Od téhož data je účinná ústava, podle jejíž preambule navazuje novodobý český stát na tradice státnosti Československa - Republika československá/Československá republika (ČSR) a bývalých zemí Koruny české.

Podle ústavy je Česká republika parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky.

Česká republika je vyspělá země s tržním hospodářstvím. Podle ekonomických, sociálních a politických ukazatelů, jako je hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, ukazatel lidského rozvoje, ukazatel svobody tisku, ukazatel svobody internetu od kontroly a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, patří ČR k vysoce hodnoceným státům světa.

Ekonomicky patří podle Světové banky do skupiny jednatřiceti nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy.

V porovnání s jinými státy se naopak velmi nízko umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími obyvateli a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel.

Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí.

V ukazateli ekologické stopy je Česká republika oproti některým jiným vyspělým zemím menším ekologickým dlužníkem. Podle ukazatele světového míru, který vypracovává každoročně Ústav pro hospodářství a mír, je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí na světě. Ukazatel zohledňuje hrozbu válečného střetu i úroveň vnitřní násilné zločinnosti.

Česká republika je členem Organizace spojených národů (UN; OSN), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky (SB), Rady Evropy (RE), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Evropské celní unie (ECU), Evropské unie (EU), součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru, členem Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Česká republika je vnitrozemský stát tvořený částmi historických českých zemí, které byly po dlouhá období svého dějinného vývoje součástí zemí Koruny české. Jsou to Čechy a Morava, k nimž byly roku 1920 připojeny i České Rakousy a České Slezsko.

Česká republika má rozlohu 78 866 km2.

Na západě sousedí s Německou spolkovou republikou (BDR; Německo; Deutschland). Délka hranice je 810 km.

Na severu sousedí s Polskou republikou (Polsko; Polska). Délka hranice je 762 km.

Na východě sousedí se Slovenskou republikou (SR; Slovensko). Délka hranice je 252 km.

Na jihu sousedí s Rakouskou republikou (SR; Rakousko, Österreich). Délka hranice je 466 km.

Administrativně se Česká republika dělí na územní a samosprávní kraje (osm územních a zároveň na čtrnáct samosprávných krajů). Hlavním městem je Praha, která je i jedním z krajů.

V roce 2016 v České republice žilo přibližně 10,6 milionu obyvatel. Výrazná většina obyvatelstva se hlásí k české a k moravské národnosti.