Zvířena a květena v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


Zvířena a květena (flóra a fauna) v České republice svědčí o vzájemném prolínání hlavních směrů, kterými se v Evropě šířilo rostlinstvo a živočišstvo.

Lesy zaujímají 33 % celkové rozlohy země. Pro Českou republiku jsou typické smíšené dubové, jedlové a smrkové lesy. V druhové skladbě ovšem převládají jehličnany (asi ze dvou třetin) oproti listnáčům, byť přirozený původní poměr byl obrácený. Za tuto změnu může masivní výsadba zejména smrčin, jež začala na našem území v 18. století.

V lesích se vyskytuje živočišstvo typické pro biom smíšených lesů mírného podnebného pásu.

Na území ČR roste zhruba 3,5 tisíce druhů rostlin, z toho přes 2,5 tisíce je původních. Pěstováno je 500 běžnějších druhů dřevin a přibližně 2 000 taxonů dřevin.

Nejběžnějšími druhy divoce žijících zvířat jsou zajíci, vydry a kuny.

V lesích a na polích převládají bažanti, koroptve, divoká prasata, vysoká zvěř, kachny a husy.

Vzácnější jsou orli a volavky. Na severovýchodě Moravy se vyskytují i vlci a medvěd hnědý, byť vzácně.

Celkový počet druhů živočichů v České republice je odhadován na 40 000, z toho nejméně 28 124 druhů je bezobratlých.