Adventní písně


Kancionál č. 128: Dej rosu, nebe nad námi (Rorate)

R: Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

1. Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Hle, tvé svaté město je pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde k chvále tvé zpívali otcové naši.

R: Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

2. Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí. Jako vichr nás uchvátily naše viny, když jsi před námi ukryl svou tvář a vydal nás napospas nepravosti naší.

R: Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

3. Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli Beránka, ať vládne zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery. Ať on sám sejme jho poroby naší.

R: Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.

4. Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje.

R: Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.